TT-K20

Sự đơn giản và tinh tế của ngôi nhà được thể hiện qua hình khối của ngôi nhà. Và đồng thời nó cũng được thể hiện qua không gian bên trong nôi nhà.