Đào tạo

ĐÀO TẠO

TANTHINHCORP tổ chức  và liên kết ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN – THỰC HÀNH  các ngành nghề liên quan đến mọi lĩnh vực của chúng tôi.

Chúng tôi luôn đào tạo, huấn luyện và tìm tòi mở rộng kiến thức cho nhân viên và mọi người có nhu cầu về các lĩnh vực này.