TT-K13

Ngôi nhà ngang 5m được sự hổ trợ từ KTS và chủ nhà. Đã hoàn thiện thành một nơi ỏ tuyệt vời cho gia đình 5 người